PUUR actueel

Op deze pagina vind je initiatieven en activiteiten die PUUR voortdurend onderneemt in het belang van onze inwoners en ondernemers, aangevuld met andere actuele ontwikkelingen binnen onze gemeente.

PUUR speerpunten

PUUR wil een raadsakkoord om beloften waar te maken

In het raadsakkoord staan alle verkiezingsbeloften van alle politieke partijen waar we het samen over eens zijn. PUUR vindt het belangrijk dat er op die manier geen verkiezingsbeloften in de onderhandeling van een coalitieakkoord sneuvelen, gebroken of uitgeruild worden. Het nieuwe college en de wethouders kunnen met dit raadsakkoord direct aan de slag. De gemeenteraad controleert de uitvoering en bewaakt de kaders. De punten waarover nog geen overeenstemming is, worden voorbereid en in de raad behandeld. Dit gebeurt in het openbaar en geeft ieder raadslid de kans om vrij zijn of haar mening te geven. En daarna een democratisch besluit te nemen. Geen gekonkel, minder politiek en meer democratie!

PUUR brengt snelheid in woningbouw in de gehele gemeente

Overal in Nederland, en dus ook in de gemeente Noordwijk, voelen we een woningschaarste. Noordwijk heeft een lijst met mogelijk 5000 concrete woningen. PUUR ziet mogelijkheden om de snelheid in de woningbouw op te voeren. Een klein team van Bouw Versnellers krijgt de opdracht bouwprojecten sneller te realiseren. Stoppen met ons af te laten leiden naar nieuwe kansloze bouwlocaties. Snel voldoende en passende woningen, dat is wat de inwoners verdienen!

PUUR zorgt voor groene topkwaliteit in alle dorpen

Groen fleurt jouw dorp op en geeft een prachtige uitstraling voor bewoners en bezoekers. In een gemeente die beroemd is om haar kunst en kunde in de bloementeelt, moet prachtig groen in overvloed aanwezig zijn. Het dorp Noordwijk was voor de fusie het voorbeeld, maar nu is de kwaliteit van het openbaar groen ook daar sterk gedaald. En ondanks toezeggingen is de kwaliteit in Noordwijkerhout en De Zilk niet op het beloofde niveau gebracht. Die belofte moeten we gewoon nakomen. Investeren in het thuisgevoel van inwoners met mooie buitenruimten, dat zijn we ook aan onze stand verplicht als unieke kustgemeente!

PUUR wil met preventie gezondheid en welzijn verbeteren

PUUR gaat met de methode van 'Positieve Gezondheid' preventief inzetten op het voorkomen van lichamelijke en geestelijke klachten. Alles is gericht op een gezond en gelukkig leven, waarin inwoners zich mentaal goed voelen, met levenslust in de maatschappij staan en meedoen in het dagelijks leven. Voorkomen is beter dan genezen en bespaart tevens kosten op de zorg.

PUUR wil ondernemers snel en praktisch ondersteunen

Een actieve wethouder 'Bloei' gaat voor ondernemers het verschil maken. Een kernteam met deze wethouder en ambtenaren moet daarin (minimaal) ieder kwartaal in alle dorpen met ondernemers in gesprek gaan. Het primaire doel is: barrières wegnemen en kansen benutten. Voor de duizenden ondernemers in de gemeente, groot en klein, wordt ondernemen en samenwerken heel praktisch en laagdrempelig. Ons doel is het bedrijfsleven verder tot bloei brengen en waar mogelijk werkgelegenheid stimuleren.

PUUR is voor maximale energiebesparing door isolatie en zonnepanelen.

PUUR richt zich maximaal op isoleren van woningen en gebouwen, omdat daar de meeste de energiebesparing te behalen is. Met de woningbouwverenigingen wil PUUR een ambitieus plan starten: binnen 5 jaar alle huurwoningen in de gemeente maximaal isoleren. Windmolens in onze dorpen, duinen en buitengebied ziet PUUR niet zitten. Onze leefomgeving willen we niet belasten met enorme windturbines.

PUUR wil alle bouwopties in Bronsgeest benutten: 660 woningen met landschapspark

Voor snelle nieuwbouw in Noordwijk liggen unieke kansen in Bronsgeest. Grond in eigendom van de gemeente waar eerder afspraken zijn gemaakt om 660 woningen te bouwen, waarvan 240 betaalbare sociale huurwoningen. PUUR wil deze afspraken nakomen en tevens een landschapspark realiseren op de helft van deze grond. Met respect voor de landgoederenzone en bollencultuur.

PUUR wil meer woningen toekennen aan eigen inwoners

PUUR wil binnen de wettelijke kaders zo veel mogelijk woningen die vrijkomen toekennen aan eigen inwoners. Ook bij nieuwbouwprojecten gaan we duidelijke afspraken maken met projectontwikkelaars. Nieuwe Noordwijkers zijn van harte welkom en nodig, maar eigen inwoners zetten we voor in de rij.

PUUR maakt van De Schelft een droomlocatie!

Mede door PUUR gaat de nieuwe Schelft er komen. PUUR ziet mogelijkheden voor een moderne accommodatie waar naast zwemmen, sporten en feesten ook ruimte komt voor sportfaciliteiten die we nog niet vinden in onze gemeente. Denk aan een klimwand of indoor surfen. Laten we goed kijken wat er meer kan en er zo een droomlocatie van maken voor de hele gemeente. We hebben nu de kans om van De Schelft een uniek complex te maken.

PUUR biedt inwoners en bezoekers een schoon en toegankelijk strand

PUUR wil dat er voor iedereen ruimte blijft op het strand en dat overlast en vervuiling stopt. Daarom wil PUUR geen uitbreiding van het aantal strandpaviljoens. PUUR houdt de strandpaviljoenhouders aan de gemaakte afspraken en toegestane ruimte voor terrassen en schermen. Onze Boa's werken samen met strandondernemers, houden zichtbaar toezicht en treden passend op daar waar nodig.

PUUR is voor benutten van de kennis en kunde van onze eigen mensen

Bananendozen vol rapporten. Voor elk probleem een externe adviseur en weer een onderzoek. Hier wordt te veel gemeenschapsgeld aan besteed en dat kan anders. Waar externe bureaus werken met standaardrapporten, gaat PUUR aan de slag met onze eigen ambtenaren. Met hun lokale kennis en deskundigheid maatwerk te leveren aan de inwoners. De initiatiefrijke ambtenaar zoekt de inwoner en ondernemer op. Samen met hen komt de ambtenaar tot snelle, gedragen oplossingen, waarbij nieuw beleid niet altijd het uitgangspunt hoeft te zijn. Door eigen onderzoek ontstaat heldere informatie. Niet ieder rapport hoeft vuistdik te zijn, soms kan ook een half A4tje volstaan.

PUUR is voor 100% duidelijkheid als inwoners hun mening wordt gevraagd. Meepraten of Meebeslissen?

In de Noordwijkse samenleving is veel kennis en creativiteit aanwezig en zijn de inwoners bereid om mee te denken en mee te doen. Dit helpt om onze gemeente en haar dorpen aantrekkelijker en vitaler te maken. PUUR vindt dat we van deze kennis gebruik moeten maken. Daarom gaan we bewoners en ondernemers actief benaderen en betrekken bij belangrijke beslissingen. Dit kan laagdrempelig met 'Het-Rond-de-Tafelmoment' of uitvoerig met een Burgerberaad. Altijd vooraf aangegeven wat er met de inbreng van de inwoner wordt gedaan. Meedenken of meebeslissen.

PUUR is voor het naleven en handhaven van de regels in de woonvisie.

PUUR ziet in de nieuwe wet 'Zelfbewoningsplicht' een mogelijkheid om de zogenaamde spookwoningen aan te pakken. Denk aan tweede woningen die langdurig leeg staan terwijl er een enorme vraag naar woonruimte is, of aan beleggers die huizen opkopen en deze duur verhuren zodat starters geen kans maken op het kopen van een eigen woning. Door kopers te verplichten zelf er in te gaan wonen voorkomen we deels deze problemen en behouden we de levendigheid in alle dorpen!

PUUR zorgt weer voor daadkracht in je dorp!

PUUR is dé onafhankelijke lokale partij die zich inzet voor een kleurrijk leven in onze dorpen. Waar iedereen zich thuis voelt, meetelt en een kans op een mooi leven krijgt. Veel inwoners zijn teleurgesteld in de politiek en hebben het vertrouwen verloren, zo ook in het bestuur en college van Noordwijk. Onbegrijpelijke beslissingen zoals dubbelparkeren op de Kon. Wilhelmina boulevard, vertraging herbouw de Schelft, slechte communicatie met inwoners en een afwachtende houding in woningbouw. PUUR brengt weer daadkracht terug in het bestuur. Door helder te vertellen wat de uitdagingen zijn, maar vooral om ook direct door te pakken tot dat het een succes is!

PUUR nieuws

Verhaal van de dag Leidsch Dagblad 05-03-2022
Integriteit is al jaren een groot vraagstuk in de Noordwijkse politiek. De vastgoedbelangen in onze gemeente zijn enorm. PUUR is voorstander van een gedegen onderzoek naar belangenverstrengeling. Lees het verhaal in het Leidsch Dagblad van zaterdag 5 maart.
Lees het artikel hier
PUUR presenteert Verkiezingsprogramma 2022-2026
Onlangs is tijdens een ledenvergadering ons verkiezingsprogramma gepresenteerd met standpunten en voorstellen voor de toekomst van onze dorpen De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk. In het programma vertellen we ook hoe we dit gaan doen.
Lees ons programma
Een goed idee? Doe er iets mee… op het Tips-platform
Als PUUR willen we weten wat inwoners belangrijk vinden zodat we die zaken de komende jaren met veel daadkracht kunnen oppakken. Op ons onlangs gelanceerde Tips-platform kan iedereen een tip, wens of idee voor een mooiere of betere omgeving plaatsen.
Ga naar het Tips platform
De PUUR Kopgroep
De PUUR-lijst voor de verkiezingen telt 50 kandidaten, vertegenwoordigers uit alle drie de dorpen. Met een ijzersterke kopgroep van 8.
Ga naar de PUURders